Menu
MKZ Horšovský Týn
MKZ Horšovský Týn

MKZ Horšovský Týn

GDPR - Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, jako příspěvková organizace zřízená Městem Horšovský Týn se sídlem Nám. Republiky 105, 346 01, Horšovský Týn, IČ: 00376426 (dále také jako „MKZ“), jako správce osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“ nebo „Nařízení“) vydává tyto Zásady zpracování určené subjektům údajů (jejich zákonným zástupcům), jejichž osobní údaje v rámci své činnosti Městské kulturní zařízení Horšovský Týn zpracovává.

Kontaktní údaje:

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn

Nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00376426

e-mail: kultura@mkzht.cz

Kontaktní údaje Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno, příjmení: Zdeněk Sedmák

e-mail: dpo@muht.cz

Kategorie subjektů údajů

Účastníci kurzů, akcí, zájezdů, jejich zákonní zástupci, dodavatelé, odběratelé (spolupracující osoby), návštěvníci kina, osoby publikované v Městském zpravodaji, zákazníci infocentra, návštěvníci akcí, odběratelé e-mailového bulletinu, tazatelé využívající kontaktní formulář, pronajímatelé prostor

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které potřebujeme pro poskytování služeb, zajištění akcí a prezentaci aktivit a akcí Města Horšovský Týn. V závislosti na konkrétní činnosti zpracováváme:

 1. Adresní a identifikační údaje (zejména z přihlášek), platební údaje

 2. Kontaktní údaje zákonných zástupců,

 3. Obrazový záznam – fotografie, zvukově-obrazový záznam, projevy osobní povahy

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování údajů je nezbytné pro zajištění základních činností MKZ jako organizace poskytující služby pro podporu kulturního a společenského života v Městě Horšovský Týn. Sběr údajů je nejčastěji za účelem plnění smluvního vztahu s Vámi nebo v rámci propagace aktivit zajišťovaných MKZ a dále na základě plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Účelem zpracování může být:

 • pořádání kulturních a společenských akcí a kurzů (jazykové, kreativní), zájezdů

 • pronájmy prostor (krátkodobé, dlouhodobé)

 • rezervace vstupenek do kina, provoz kina

 • vydávání Městského Zpravodaje

 • zprostředkování prodeje (Plzeňská karta atp.)

 • poskytování služby tisk/kopie

 • obrazový a video záznam (dokumentace akce), kurzy

 • uzavření smlouvy (např. darovací, dodavatelské)

Údaje zpracováváme zejména na základě plnění smluvních povinností (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. b), v případě uzavřené smlouvy s Vámi (např. přihlášením na kurz), na základě právní povinnosti (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. c), oprávněného zájmu (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f), zpracování osobních údajů subjektů údajů při výkonu zpravodajské licence na základě plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. e), nebo s Vaším souhlasem (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. a).

Oprávněným zájmem je přiměřená prezentace aktivit MKZ a dokumentace historie MKZ a Města Horšovský Týn.

Veškeré dokumenty obsahující osobní údaje podléhají určení doby zpracování interní Spisovou a skartační směrnicí, procesy zpracování zaměstnanci MKZ jsou řízeny Směrnicí o Ochraně osobních údajů. Po skončení účelu zpracování a uplynutí lhůt pro zpracování (uchování) jsou dokumenty skartovány nebo anonymizovány.

Předávání Osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají převážně přímo řádně proškolení zaměstnanci MKZ, k nahodilému zpracování může dojít v případě externích pracovníků IT nebo dodavatelů IS. Osobní údaje mohou také být předány příslušným dotčeným správním a jiným úřadům, popř. dopravcům. Údaje podle typu činnosti dále zpracovávají externí účetní (SoftAg STŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 Stříbro, IČ 25211455), grafické studio a tiskárna. Pokud dojde ke zpracování osobních údajů při rezervaci vstupenek do kina, jsou údaje zpracovávány ve spolupráci s firmou Ticketware s.r.o., Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, IČ: 03485285, provozovatelem rezervačního systému. Při větších akcích MKZ dále spolupracuje s externími fotografy a kameramany. Při vydávání „Plzeňské karty“ naopak MKZ působí jako zpracovatel pro správce Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň, IČ: 25220683.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU.

Práva subjektů údajů podle GDPR

Za podmínek stanovených GDPR máte právo odvolat souhlas, právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, na výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Žádosti o plnění svých práv můžete podávat:

 • osobně nebo písemně podepsanou žádostí (Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, na adrese: Nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn

 • e-mailem za předpokladu použití elektronického podpisu prokazující totožnost osoby na e-mail: kultura@mkzht.cz

Odvolat souhlas se zpracováním můžete osobně, písemně nebo elektronicky s využitím kontaktů na Městské kulturní zařízení Horšovský Týn.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – pořízení fotografií při akcích

Vstupem do prostor, ve kterých se pořádá akce pořádaná Městským kulturním zařízením Horšovský Týn, Nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn, uděluji souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů (obrazového záznamu-fotografií). Souhlas je udělován dobrovolně, svobodně a jeho neudělení nelimituje poskytnutí jiných služeb.

Oficiální fotograf akce bude příslušně označen nebo identifikován.

Fotografie budou použity pouze pro účely dokumentace akce a propagace dalších akcí pořadatele (jedná se o použití obrazu nebo podobizny fyzické osoby vcelku nebo jen dílčí části, případně jinak upravené vždy prezentované v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery):

 • Ve Zpravodaji Města Horšovský Týn (případně dalších médiích)

 • Na webu MKZ (www.mkzht.cz)

 • Facebookovém profilu MKZ (www.facebook.com)

Souhlas můžete odvolat:

 • Přímo na akci, že fotografovi ústně nebo jasným gestem odmítnete fotografování

 • Kdykoliv později můžete osobně, písemně nebo elektronicky s využitím kontaktů na MKZ Horšovský Týn (MKZ Horšovský Týn, Nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn, e-mail: kultura@mkzht.cz)

Souhlas s prezentací fotografií je udělován na dobu 5let počínající 1. ledna roku následujícího od pořízení fotografie.

Dovolujeme si upozornit, že přiměřená prezentace fotografií v prostorech MKZ/spravovaných Městem Horšovský Týn je v oprávněném zájmu na prezentaci a propagaci aktivit MKZ a dokumentaci historie MKZ a Města Horšovský Týn (tedy je možná i bez udělení souhlasu) a pořízení a prezentace fotografií hromadných, ilustračních a dokumentárních, na kterých nejsou fyzické osoby identifikované, nebo identifikovatelné není zpracováním osobních údajů.

Doplňující informace ke zpracování osobních údajů v rámci kurzů

Jazykové kurzy děti

Zpracovávány jsou identifikační a adresní údaje dítěte (jméno, příjmení, adresa bydliště, škola a třída, datum narození) a kontaktní údaje zákonného zástupce (e-mail, telefon a podpis), které potřebujeme pro řádné přihlášení na kurz, rozřazení do skupin, komunikaci ohledně kurzu, potvrzení zákonného zástupce, že s přihlášením dítěte souhlasí a přiřazení platby kurzovného. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme souhlas.

Jazykové kurzy dospělí

Zpracovávány jsou Vaše identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, rok narození, e-mail, telefon a podpis), které potřebujeme pro řádné přihlášení na kurz, rozřazení do skupin, komunikaci ohledně kurzu a přiřazení platby kurzovného. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme souhlas.

Taneční kurzy děti

Zpracovávány jsou identifikační a adresní údaje dítěte (jméno, příjmení, adresa bydliště, škola a třída, datum narození) a kontaktní údaje zákonného zástupce (e-mail, telefon a podpis), které potřebujeme pro řádné přihlášení na kurz, rozřazení do skupin, komunikaci ohledně kurzu, potvrzení zákonného zástupce, že s přihlášením dítěte souhlasí a přiřazení platby kurzovného. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme souhlas.

Taneční - mládež

Zpracovávány jsou identifikační a adresní údaje účastníka kurzu (jméno, příjmení, adresa bydliště, škola, datum narození, podpis, popř. e-mail a telefon) a kontaktní údaje zákonného zástupce (e-mail, telefon a podpis), které potřebujeme pro řádné přihlášení na kurz, rozřazení do skupin, komunikaci ohledně kurzu, potvrzení zákonného zástupce, že s přihlášením účastníka kurzu souhlasí a přiřazení platby kurzovného. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme souhlas.

Taneční - dospělí

Zpracovávány jsou Vaše identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, rok narození, e-mail, telefon a podpis), které potřebujeme pro řádné přihlášení na kurz, rozřazení do skupin, komunikaci ohledně kurzu a přiřazení platby kurzovného. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme souhlas.

Dílničky

Zpracovávány jsou identifikační a adresní údaje dítěte (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození) a kontaktní údaje zákonného zástupce (e-mail, telefon a podpis), které potřebujeme pro řádné přihlášení na kurz, rozřazení do skupin, komunikaci ohledně kurzu, potvrzení zákonného zástupce, že s přihlášením dítěte souhlasí a přiřazení platby kurzovného. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme souhlas.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Certifikát

Certifikát

Regionální nformační centrum Horšovský Týn

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
4
19
4
20
2
21
2
22
2
23
2
24
3
25
4
26
2
27
2
28
3
29
3
30
3
31
4
1
3
2
3

Může se hodit...

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 18 °C 10 °C
středa 29. 5. slabý déšť 17/9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 17/10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 14/10 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na